Категорија N: Моторни возила со најмалку четири тркала кои се наменети за превоз на товар.

Категорија N1: Возила за превоз на товар чија најголема маса не надминува 3.500 kg.

Категорија N2: Возила за превоз на товар чија најголема маса надминува 3.500 kg, а е помала од 12.000 kg.

Категорија N3: Возила за превоз на товар чија најголема маса надминува 12.000 kg.

Забелешка за категориите М и N:
Во случај на влечно возило кое е наменето за влечење на полуприколка, за најголема маса на возилото се зема масата на влечното возило (во состојба кога е спремно за возење) зголемена за најголемата маса која му се пренесува од полуприколката и за најголемата маса на баластот – товарот на влечното возило (ако тоа е предвидено).

Опремата и инсталациите, монтирани на некои специјални возила, кои не се наменети за превоз на патници (автодигалки, подвижни работилници, продавници, се сметаат како товар во смисла на класификацијата на возилата).