Категорија O: Приколки (вклучително полуприколки).

Категорија O1: Едноосни приколки (исклучувајќи ги полуприколките) чијашто најголема маса не надминува 750 kg.

Категорија O2: Приколки чијашто најголема маса надминува 750 kg, а не надминува 3.500 kg.

Категорија O3: Приколки чијашто најголема маса надминува 3.500 kg, но не и 10.000 kg.

Категорија O4:
Приколки чијашто најголема маса надминува 10.000 kg.

Забелешка за категоријата О:
Кај полуприколките, за најголема маса за определување на категоријата на возилото се смета делот од вкупната маса на целосно оптоварената полуприколка кој се потпира на оската, односно на оските на полуприколката, кога таа е прикачена на влечното возило.